Οροι Χρησης

1. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, που δημιουργήθηκε από και ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΑΠ Α.Ε.» και έδρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Αγησιλάου 46), e-mail: [email protected], [εφεξής η «Εταιρεία»].

2. Το δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι γενικό. Στις περιπτώσεις που για να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο ή δυνατότητες ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει την ημερομηνία γέννησής του ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά στοιχεία, υποχρεούται να δηλώσει αληθή και ακριβή στοιχεία. Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή στοιχεία και εμφανιστούν ως ενήλικοι, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενο αυτό ή τις δυνατότητες αυτές ή για οποιαδήποτε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τα εν λόγω πρόσωπα.

Η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να ζητήσει από τους χρήστες την γνώμη τους για τα προϊόντα που προβάλλονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Αν αυτό συμβεί, οι χρήστες δεσμεύονται να κάνουν σχόλια ευπρεπή τα οποία να μην προσβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο τους λοιπούς χρήστες ή οποιεσδήποτε άλλες κοινωνικές ομάδες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαπιστώσει παράβαση του όρου αυτού, παρακαλείται να ενημερώσει τον διαχειριστή της ιστοσελίδας προκειμένου η δημοσίευση / το σχόλιο να αφαιρεθούν το συντομότερο.

3. Επισημαίνεται στους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι: (α) οποιαδήποτε αναφορά στο διαδικτυακό τόπο σε παρεχόμενα από την Εταιρεία προϊόντα δε συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την χρήση τους ή διαβεβαίωση ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι διαθέσιμα, ολικά ή μερικά, (β) η παροχή πληροφοριών για προϊόντα δεν εμπεριέχει εγγύηση για την ασφάλειά τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και έναντι όλων; και ο χρήστης θα πρέπει κάθε φορά να λαμβάνει τις συμβουλές (γενικές ή επαγγελματικές) που θεωρεί χρήσιμες ή απαραίτητες (γ) οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτούς μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελούν το σύνολο των πληροφοριών για τα προβαλλόμενα προϊόντα ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένες και να έχουν υποστεί αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς τη γνώση ή συναίνεση της Εταιρείας και (δ) οι χρήστες καλούνται και αναμένεται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που επισημανθούν σφάλματα είτε από την Εταιρεία είτε από τους χρήστες, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.

4. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

5. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, της χρήσης του ή της πρόσβασης σε αυτόν. Οι χρήστες οφείλουν με δική τους ευθύνη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των δεδομένων και των συστημάτων τους.

6. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/ και τρίτων.

Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό.

Επίσης, απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη επέμβαση στο περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις του διαδικτυακού τόπου ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του.

7. Προκειμένου ο παρών διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί απρόσκοπτα και να ενημερώνεται σε τακτική βάση, απαιτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα να διενεργούνται εργασίες συντήρησής του, οι οποίες ενδέχεται να καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση. Ρητώς αναγνωρίζεται από τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των χρηστών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για τον ανωτέρω λόγο ή/ και λόγω της διακοπής λειτουργίας του από την Εταιρεία για οποιονδήποτε άλλο λόγο, της Εταιρείας μη υποχρεωμένης να προβαίνει σε καμία σχετική πρότερη ειδοποίηση των χρηστών του παρόντος.

8. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κτλ) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν καθώς και για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

9. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων των παρόντων όρων, τυχόν ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της ίδιας ή των προστηθέντων αυτής στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου από δόλο ή από βαρεία αμέλεια. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτή ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία μη τήρησης των παρόντων όρων.

10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού ή/και διαγραφής χρηστών από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, στην περίπτωση μη τήρησης των παρόντων όρων χρήσης αυτού.

11. Οι παρόντες όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια Αθηνών.

12. Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

13. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει και συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διαδικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους όρους. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε μεταβολή των παρόντων όρων χρήσεως, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρω Πολιτικής, κάθε δε μεταβολή θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.