Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει,  ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  «ΓΚΑΠ Α.Ε.» και έδρα τον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Αγησιλάου 46, e-mail: [email protected] [εφεξής η «Εταιρεία»].

2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Η Εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που ζητηθούν και ληφθούν προσωπικά στοιχεία από τον χρήστη / επισκέπτη (ενδεικτικά λόγω εγγραφής στην ιστοσελίδα, αιτήματος αποστολής newsletter, συμμετοχής σε δημοσκόπηση ή προωθητική ενέργεια κ.λπ.), τα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέτρα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα του αρχείου πληροφοριών και της επεξεργασίας του. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας ή / και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας.

3. Σκοπός της Επεξεργασίας Σκοπός της συλλογής ή / και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι ο εξής: α. ο έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, β. η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς / ενέργειες, η ανάδειξη των νικητών τους, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους καθώς και η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των δώρων. γ. ειδικότερα και όσον αφορά προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία προκειμένου να λαμβάνετε από την Εταιρεία μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με προϊόντα, πρωτοβουλίες, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις της Εταιρείας κ.λπ., σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας, είναι η αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων προς εσάς, δ. ειδικότερα και όσον αφορά σε προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία για την διατύπωση ερωτημάτων / αιτημάτων / παραπόνων κ.λπ., σκοπός της επεξεργασίας είναι η αποστολή απάντησης σε εσάς αναφορικά με τα εν λόγω ερωτήματα / αιτήματα / παράπονά σας και η τυχόν βελτίωση των παρεχόμενων από την Εταιρεία προϊόντων και υπηρεσιών.

4. Αποδέκτες των Δεδομένων Αποδέκτες των δεδομένων: (α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί (β) για στοιχεία σχετικά με διαγωνισμούς που διενεργεί η Εταιρεία μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου: σε πρόσωπα αρμόδια για την διοργάνωση των διαγωνισμών και την απόδοση των δώρων στους νικητές και (γ) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χορηγούς των δώρων για την αποστολή από εκείνους Newsletters και μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με προϊόντα, πρωτοβουλίες, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις τους μόνον εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας. Η Εταιρεία δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

5. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: (α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail: [email protected]

6. Διατάξεις (Cookies) Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies) η χρήση των οποίων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για να βοηθούν την ιστοσελίδα να θυμάται τις παραμέτρους του συστήματός σας και να διευκολύνουν την επικοινωνία σας με αυτήν χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον σύστημά σας. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε προσωπικά σας στοιχεία ή για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας παρά μόνο για να λειτουργεί καλύτερα η ιστοσελίδα και να σας παρέχει καλύτερη ανταπόκριση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση. Η ρύθμιση του φυλλομετρητή σας να αποδέχεται cookies συνιστά εκ μέρους σας συγκατάθεση για την αποστολή και την λήψη τους.

7. Ειδικοί Σύνδεσμοι Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου ή για την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πριν μεταφερθείτε σε οποιαδήποτε τέτοιο διαδικτυακό τόπο, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους “Όρους Χρήσης” και την “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” της ιστοσελίδας αυτής. Συνήθως, η πρόσβαση στην ιστοσελίδα προϋποθέτει αποδοχή των όρων και της πολιτικής. Ειδικότερα, η ιστοσελίδα eviol χρησιμοποιεί YouTube API services για την προβολή video. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών υπόκειται στους“Όρους Χρήσης” και την “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” της YouTube. Πριν την προβολή video, είναι απαραίτητο να επισκεφθείτε τις σχετικές ιστοσελίδες για να λάβετε γνώση:

 

8. Αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πραγματοποίηση μη ζητηθεισών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι κατά νόμο παράνομη. Κατά συνέπεια οι χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε τέτοια πρακτική στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία θα αποστέλλει μηνύματα μόνο στους χρήστες που έχουν συγκατατεθεί σε αυτό και σε κάθε τέτοιο μήνυμα θα δίνεται η δυνατότητα διαγραφής από τον κατάλογο παραληπτών (unsubscribe).

9. Ανήλικοι Τυχόν ανήλικοι χρήστες του διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο δικαίωμα περιήγησης στις σελίδες αυτού. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής ως μέλη και συνεπώς δεν ζητούνται ούτε λαμβάνονται από αυτούς προσωπικά στοιχεία.

10. Τροποποίηση των παρόντων όρων Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτησή της στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.