Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 30/10/2020

Η GAP, εφεξής αναφερόμενη ως «GAP» ή «Επιχείρηση» ή «εμείς» (Αγησιλάου 46, ΤΚ 17341, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ: 210-9310980-4) και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς, που περιγράφονται παρακάτω για δικό της λογαριασμό, λειτουργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας και τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της Ιστοσελίδας http://www.gap.gr/.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική») είναι να σας ενημερώσει για το πώς διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτά.

Με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων, που ακολουθεί. Μπορούμε να τροποποιούμε και να αναπροσαρμόζουμε τη παρούσα πολιτική, όποτε το κρίνουμε αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στην Ιστοσελίδα μας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («ΓΚΠΔ») για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων.

Η GAP δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απορρέουν από το ΓΚΠΔ και τον Ν.4624/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Εφόσον μας παραχωρούνται, ενδέχεται να συλλέγουμε αποκλειστικά από εσάς τις εξής κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας μας:

 • Δεδομένα συσκευής.
 • Δεδομένα IP διεύθυνσης.
 • Δεδομένα πλοήγησης.
 • Δεδομένα χρήσης της ιστοσελίδας.
 • Δεδομένα προτίμησης προϊόντων.
 • Δεδομένα ταυτοποίησης και στοιχεία επικοινωνίας (όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου) των επισκεπτών μέσω της επιγραμμικής φόρμας επικοινωνίας.
 • Δεδομένα επικοινωνίας, όπως, σχόλια και αιτήματα των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Στα πλαίσια παροχής της Ιστοσελίδας μας και των εφαρμογών της καθώς και στα πλαίσια των έννομων συμφερόντων μας, η GAP προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Βελτίωση λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας μας.
 • Βελτίωση εμπειρίας πλοήγησης των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας.
 • Καταγραφή επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας μας.
 • Ασφάλεια δικτύων και δεδομένων.
 • Υποβολή και ανταπόκριση σε αιτήματα και επικοινωνία με τους επισκέπτες κατόπιν αιτημάτων τους.
 • Άσκηση έννομων υποχρεώσεων της Επιχείρησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η GAP εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στα πλαίσια επιδίωξης των σκοπών επεξεργασίας και όποτε αυτό απαιτείται, η GAP θα διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό της. Διατηρούμε επιπλέον το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή άλλες αρχές. Ακόμα, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εταιρικούς σκοπούς με τρίτα μέρη εκτός ΕΟΧ, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες ή πρότυπες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, δεν εκτελείται κανενός είδους αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σας δεν διατηρούνται άνω της 5ετίας από τον χρόνο συλλογής τους. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, προβαίνουμε σε ασφαλή καταστροφή και διαγραφή των δεδομένων σας.

COOKIES

Η Ιστοσελίδα μας λειτουργεί με cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τον σχετικό σύνδεσμο μας σχετικά με την από μέρους μας χρήση cookies [link]

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Κάθε χρήστης / επισκέπτης της Ιστοσελίδας μας έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που έχει συλλέξει και επεξεργάζεται η GAP:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το αν και σε ποιο βαθμό τα δεδομένα σας επεξεργάζονται, όπως και για το σκοπό επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, το χρόνο διατήρησης των δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, τις πηγές των δεδομένων και το σκοπό κάθε πιθανής αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε τη συμπλήρωση ή διόρθωσή των προσωπικών σας δεδομένων που τίθενται σε επεξεργασία, αν θεωρείτε ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, τα οποία εσείς μας έχετε παράσχει, σε ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να μεταφέρετε τα αυτά δεδομένα που λαμβάνετε σε τρίτους, εφόσον η επεξεργασία τους διενεργείται από εμάς με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, εκτός αν καταδείξουμε ότι υφίστανται υπέρτεροι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας,
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία μας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί και δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.

Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ικανοποίησή του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από τη λήψη του, και θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμα μήνες, εφόσον σας ειδοποιήσουμε, σε περίπτωση που λαμβάνουμε μεγάλο αριθμό αιτημάτων ή λόγω της πολυπλοκότητας τους. Οι αιτούμενες πληροφορίες παρέχονται από τη GAP, χωρίς δική σας επιβάρυνση, εκτός εάν τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα, οπότε ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με ένα εύλογο κόστος για την απάντησή του. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισιάς 1-3, 11523 Αθήνα, [email protected]), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη GAP παραβιάζει τα δικαιώματά σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε τυχόν πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της Επιχείρησής μας μέσω του ακόλουθου email [email protected], ή μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγησιλάου 46, ΤΚ 17341, Αθήνα, Ελλάδα.